Bu fena mülkünde...

Bu fena mülkünde ben nice hayran olam
Nice bir handan olam ya nice bir giryan olam

Kah feleklerde meleklerden dilekler eyleyem
Kahı Arş u şems ile gerdün olam gerdan olam

Adımım attım yedi dört on sekiz binden öte
Dokuzu yolda koyup şah emrine ferman olam

Dost fereh kıldı terahdan ben tebarra eyladim
Sureta insan olam hem can u canan olam

Kah bir müftü müderris kah mümeyiz kah temiz
Kah müdebbir nakıs u kah naksıla noksan olam

Kah batn’ı hüt içinde Yunus ile söyleşem
Kah çıkam Arş üzere bin can olam Selman olam

Kah inem esfellere şeytan ile şerler düzem
Kah çıkam Arş üstüne seyran olam cevlan olam

Kah varıp bir sır olam hem işidem hem söyleyem
Bir civan olup kah insan olam nisyan olam

Kah makulat u meşruat u takrir ü beyan
Kah maksürat olam kah sahib- i keyvan olam

Nice bir surette insan ü sıfatta canavar
Nice bir tilki olam ya kurt u ya arslan olam

Nice bir tecrid ü tefrid ü mücerred münferid
Nice bir cini vü insi ya nice şeytan olam

Nice bir aşk meydanında nefs atın seğirttirem
Ya nice bir başımı top eyleyüp cevgan olam

Birlik ile bir olam birlik benimle bir ola
Kah dönem derya olam katre olam umman olam

Kah duzahda yanam Firavn ile Haman ile
Kah cennete varam gilman ile Rıdvan olam

Kah bir gazi olam Efrenk ile cenk eyleyem
Kah dönem Efrenk olam nisyan ile isyan olam

Kah bir mechül olam merdüd olam Nemrud olam
Kah varam Cafer olam Tayyar olam perran olam

Kah bir nami olam ilm ile kam ıssı olam
Cehl ile kah yürüyem na-kam olam nadan olam

Kah yıkam kah yakam yer yüzünü perran edem
Kah varam Arş’a çıkam hem şah olam sultan olam

Değmeler bu sırra ermezler ledünnidir aziz
Hızrı koyup yolda ben kerrüb ile gerdan olam

Nice bir dertler ile odlara yanam yakılam
Nice bir şakir olam zakir olam mihman olam

Ya nice bir dost ile ol ben olam ben ol olam
Ya nice ırak düşem mahzun olam ahzan olam

Terk edem nar ile haki badı narı aslına
Şeş cihetten ben çıkam bi ten olam bi can olam

Nice bir cerciş ü bercis olam u mirrih olam
Nice bir Calinüs u Bukrat olam Lokman olam

Bu dokuz arslan u yedi evren ü dört ejdeha
Bunlarınla cenk edem Rüstem olam destan olam

Bir demi asude bir dem gaflet ile hurd u ham
Bir demi aşufte olam Mecnun olam hayran olam

Gönlümün gencine rencler ermeden bir yol bulam
Ya hü deryaya girem bi reng ü bi elvan olam

Kân ile arif olup senlik ü benlik terk edem
Kah varıp dilsiz olam öksüz olam hayvan olam

Çün de derler nideyim demezse yanar can u ten
Ben dahi dürler dökem dosta hezar destan olam

Kar olam bi kar olam ariflere esrar olam
Kah dönem gerdan olam güftar olam numan olam

Kah varam balçık olam kah dönüben gird i hak
Kah varam gevher olam yakut olam mercan olam

Ademlikten çıkam uçam melekler mülküne
Levn olam bi levn olam kah kevn olam bi kan olam

Kah muti olam Hüda’nın emrine bin can ile
Kah dönem asi olam Musa olam İmran olam

Kah varam Davud olan çıkam Süleyman tahtına
Kah yine güm rah olup vaslı koyup hicran olam

Kah zindandan çıkam azad olam abad olam
Kah yine derban olam mahbüs olam zindan olam

Dar olam girdar olam berdar olam Mansur olam
Can olam hem ten olam hem in olam hem an olam

Kah beyaban u harab u geh serap u kah türab
Kah yine mamur olam kah çetr ü kah seyyan olam

Kah izzetle varıp mü’min olam devletli ben
Kah varam rükkan olam rehber olam ruhban olam

Kah dönem hamuş olam kah cüş edem kah hüş olam
Kah dönüp pür rengilen hem bağ u hem bostan olam

Kah varam bir saz olam bir söz olam pür süz olam
Kah varam imkan olam iman olam ihsan olam

Dem olam Adem olam alem olam alemde ben
Dem olam bi dem olam hem nam olam hem nan olam

Yunus’a Tapduk-u saltuk-u Barak’tandır nasib
Çün gönülden cüş kıldı ben nice pinhan olam

Yunus imdi bu sözü sen aşıka de aşıka
Kim sana ben sıdk olam hem derd ü hem derman olam

Kah halis ü kah muhlis ola muş Furkan ile
Kah Rahmani’r Rahim ya Hayy u ya Mennan olam

Kah dönem bir şems olam zerremde yüz bin Arş ola
Kah yine tuğyan olam alemlere tufan olam

Evveli Hu ya Hu illah Hu olam
Evvel ahir ol kala vü men aleyha fan olam

Yûnus Emre

Men Aleyha Fan : "Yer yüzünde ne varsa geçicidir . Ancak yücelik ve kerem sahibi Rabbimin zatı kalıcıdır." (Rahman süresi 26-27 ayetler)

Abad : Bayındır, Mamur
Ahir : Son
Asude : Rahat, Sakin
Aşufte : Perişan, Dağınık
Batn-ı Hüt : Balığın karnı
Bercis : Müşteri yıldızı
Ber Dar : Darağacına asılmış
Beyaban : Çöl, Kır
Bukrat : Meşhur Yunan hekimi
Calinus : Meşhur Yunan hekimi
Cercüs : Hz İsa’dan sonra gelen peygamber
Cevlan : Gezinme, Dolanma
Cihet : Yön
Der Ban : Kapıcı
Duzah : Cehennem
Efrenk : Frenk, Avrupalı
Esfel : En aşağı, En sefil
Furkan : İyi ile kötü, Hak ile batıl arasındaki farkı gösteren, Kur an ı Kerim
Gerdan : Dönen, Dönücü
Gerdün : Kainat, Felek
Gilman : Cennet hizmetçileri
Girdar : Amel, İş, Fiil
Giryan : Aylayan, Aylayıcı
Güftar : Söz, Konuşma
Gümrah : Yolunu kaybetmiş
Haman : Fir’avn ın veziri
Hamuş : Susan, Susmuş
Handan : Gülen, Gülücü
Hayy : Daima diri olan
Hezar : Bin, Binler, Binlerce
Hicran : Ayrılık
Hurd u ham : Ufak, Tefek
Issı : Sahibi
İmran : Hz Musa’nın babası
İn : Ben
Keyvan : Zuhal yıldızı
Ledün : Allah’ın yanı
Levn : Renk, Boya
Merdüd : Reddedilmiş, Kovulmuş
Mennan : İhsan sahibi
Mirrih : Merih yıldızı
Muş : Müjde
Muti : İtaat eden, Boyun eğen
Mücerred : Yalnız, Tek, Hak’tan gayrısın dan ayrılmış
Müdebbir : Tedbir alan, Tedbirli
Münferit : Tek, Yalnız, Ayrı
Nadan : Bilmeyen, Cahil, Kaba
Nakıs : Noksan, Eksik
Nakam : Muradına erememiş
Nan : Ekmek
Nar : Ateş
Nisyan : Utanma
Perran : Uçan, Uçucu
Pinhan : Gizli, Saklı
Renc : Zahmet, Eziyet
Rıdvan : Cennet kapıcısı olan Melek
Seyran : Gezinme, Dolanma
Şakir : Şükreden
Şems : Güneş
Şeş : Altı
Şeşmek : Çözmek
Teberra : Beri olma, Yüz çevirme
Tecrid : Tek olma, Ayrılma
Tefrid : Tekliğe erme
Terah : Gam, Keder, Üzüntü
Tuğyan : Taşma,Taşkınlık
Vasl : Ulaşma, Kavuşma
Zakir : Zikir eden, Allah adını anan

 
 
« Ehl-i Divan
« Niyazi Mısri Divanı
« S. Osman Hulusi Divanı
« Yunus Emre Divanı
+ Benim ol aşk bahrisi...
+ Bu dünyaya gönül veren...
+ Evvel bize vacib budur...

+

Yer gök yaratılmadan...
+ Sen bu cihan mülkünü...
+ Niceler bu dünyada...
+ Ey bana eyi diyen...

+

Sofiyem halk dilinde...
+ Keleci bilen kişinin...
+ Anmaz mısın sen...
+ Sabahın sinliğe vardım...
+ İşit ne der horozunuz...
+ Hak cihanda doludur...
+ Binde biri bu halkın...

+

Bir kez gönül yıktın ise...
+ Miskinlikten buldular...
+ İçin dışın murdar iken...
+ Müslümanlar zamane...

+

Muhammed’e bir gece...
+ Müsülmanam diyen kişi...
+ Gözüm seni görmek...
+ Bu fena mülkünde...
+ Hak bir gönül verdi...
+ Evvel benem ahir benem...
+ Benim canım uyanıktır...

+

Aşksızlara verme öğüt...
+ Benim bunda kararım...
+ Dervişlik dedikleri...
+ Sualim var tapuna...

+

Gitti bu kış zulmeti...
+ La şerikden okursun...

+

İlim ilim bilmektir...