Dürr-i şeh-vâr-ı...

Dürr-i şeh-vâr-ı risâletdir Muhammed Mustafa
Tâc-ı Levlâk-ı hilâfetdir Muhammed Mustafa

Perde-dâr-ı harem-i hâsı durur Cebrâil
Mazhar-ı nûr-ı nübüvvetdir Muhammed Mustafa

Zât-ı Hak Sultân-ı kevneyn söylemişdir zâtına
Enbiyâ ser-hayline tâc-ı risâletdir Muhammed Mustafa

Mucizâtıdur zuhûrunun ser-â-ser kâinât
Mebde-i kevn ü mekân-ı temâmetdir Muhammed Mustafa

Çar-yârı çâr erkânı durur İslâmın
Sıdk u adl ü hilm ü refetdir Muhammed Mustafa

Mâ-hasal dergâhının kem-ter Hulûsî bendesi
Redd kılmaz kimseyi kân-ı mürüvvetdir Muhammed Mustafa

Osman Hulûsî Efendi (ks)

 
 
« Ehl-i Divan
« Niyazi Mısri Divanı
« S. Osman Hulusi Divanı
+ Mürşidi İhramcızade...
+ Âlemi sen kendinin...
+ Dosttan gayrı...

+

Gâhi çeker cefâyı...
+ Sana matlûb sensin...
+ Dört elinle sarılsan...
+ Çalkanır deryâ gibi...

+

Maksad o yârdır...
+ Derd-i hasret câna...
+ Saâdettir o yârın...
+ Gel ey dil-ber...
+ Ko dâr-ı fenâyı...
+ Ey gönül gel...
+ Her demde sürülmez...

+

Et mürüvvet...
+ Gel kanâat kenzini...
+ Üftâde isen gel...
+ Ey sevgili Allah'ım...

+

Mekteb-i ilm-i...
+ Gönülde yâr...
+ Câna can kattın...
+ Dürr-i şeh-vâr-ı...

 

 
« Yunus Emre Divanı