Câna can kattın...

Câna can kattın efendim lutf u ihsân eyledin
Mürde olmuş gönlümü lutfunla şâdân eyledin

Hayli demdir iştiyâkınla harâb olmuştu dil
Sâye saldın servi kaddinle hırâmân eyledin

Kûşe-i hicrânda ser-gerdân u bî-kes gönlümü
Âfitâb-ı hüsn-i tâbânınla rahşân eyledin

Ey mürüvvet menbaı tuttun elin üftâdenin
Hâtır-ı nâ-şâdımı lutfunla handân eyledin

Hasta-i nevmîd-i bî-dermâna kıldın iltifât
Ey tabîbim merhem-i vaslınla dermân eyledin

Ey güzeller serveri açdın nikâb-ı hüsnünü
Bu Hulûsî kemteri lutfunla şâyân eyledin

Osman Hulûsî Efendi (ks)

 
 
« Ehl-i Divan
« Niyazi Mısri Divanı
« S. Osman Hulusi Divanı
+ Mürşidi İhramcızade...
+ Âlemi sen kendinin...
+ Dosttan gayrı...

+

Gâhi çeker cefâyı...
+ Sana matlûb sensin...
+ Dört elinle sarılsan...
+ Çalkanır deryâ gibi...

+

Maksad o yârdır...
+ Derd-i hasret câna...
+ Saâdettir o yârın...
+ Gel ey dil-ber...
+ Ko dâr-ı fenâyı...
+ Ey gönül gel...
+ Her demde sürülmez...

+

Et mürüvvet...
+ Gel kanâat kenzini...
+ Üftâde isen gel...
+ Ey sevgili Allah'ım...

+

Mekteb-i ilm-i...
+ Gönülde yâr...
+ Câna can kattın...
+ Dürr-i şeh-vâr-ı...

 

 
« Yunus Emre Divanı