Mekteb-i ilm-i...

Mekteb-i ilm-i ledünnîden okuyup ârif ol
Yığma şol Kârun-veş dînâr dînâr üstüne

Sıdk ile bir yâra dil ver meylini kes gayrıdan
Sevme ger âşık isen dildâr dildâr üstüne

Yâ eteğin tutma bir pîrin veya tut ol hârif
Bağlama ahdi bozup zünnâr zünnâr üstüne

Cân u baş u âr u ırz u cümle varından geçip
Dost ile halvetde kur pâzâr pâzâr üstüne

Bilmedinse hatt u hâli zülfünün sırrın eğer
Cehlini bil eyleme inkâr inkâr üstüne

Yâr Hulûsi yâ dedi îman u küfr-i zülfüne
Eyledin ey âşıkım ikrâr ikrâr üstüne

Osman Hulûsî Efendi (ks)

 
 
« Ehl-i Divan
« Niyazi Mısri Divanı
« S. Osman Hulusi Divanı
+ Mürşidi İhramcızade...
+ Âlemi sen kendinin...
+ Dosttan gayrı...

+

Gâhi çeker cefâyı...
+ Sana matlûb sensin...
+ Dört elinle sarılsan...
+ Çalkanır deryâ gibi...

+

Maksad o yârdır...
+ Derd-i hasret câna...
+ Saâdettir o yârın...
+ Gel ey dil-ber...
+ Ko dâr-ı fenâyı...
+ Ey gönül gel...
+ Her demde sürülmez...

+

Et mürüvvet...
+ Gel kanâat kenzini...
+ Üftâde isen gel...
+ Ey sevgili Allah'ım...

+

Mekteb-i ilm-i...
+ Gönülde yâr...
+ Câna can kattın...
+ Dürr-i şeh-vâr-ı...

 

 
« Yunus Emre Divanı