Üftâde isen gel...

Üftâde isen gel gel mey-zâde isen gel gel
Âzâde isen gel gel meyl-i mey-i aşk eyle

Gafletten olup bidâr aşk ile tutup bir kâr
Yâr ile kurup pâzâr meyl-i mey-i aşk eyle

Sıhhat dilesen câna devlet dilesen câna
Vuslat dilesen câna meyl-i mey-i aşk eyle

Mey-hâne-i âdemden doldur demi ol demden
Âzâde olup gamdan meyl-i mey-i aşk eyle

Tut zülf-i semen-sâsın et vaslı temennâsın
Gör vech-i mücellâsın meyl-i mey-i aşk eyle

Gel bağrı yanıklarla her dem uyanıklarla
Dildârı tanıklarla meyl-i mey-i aşk eyle

Osman Hulûsî Efendi (ks)

 
 
« Ehl-i Divan
« Niyazi Mısri Divanı
« S. Osman Hulusi Divanı
+ Mürşidi İhramcızade...
+ Âlemi sen kendinin...
+ Dosttan gayrı...

+

Gâhi çeker cefâyı...
+ Sana matlûb sensin...
+ Dört elinle sarılsan...
+ Çalkanır deryâ gibi...

+

Maksad o yârdır...
+ Derd-i hasret câna...
+ Saâdettir o yârın...
+ Gel ey dil-ber...
+ Ko dâr-ı fenâyı...
+ Ey gönül gel...
+ Her demde sürülmez...

+

Et mürüvvet...
+ Gel kanâat kenzini...
+ Üftâde isen gel...
+ Ey sevgili Allah'ım...

+

Mekteb-i ilm-i...
+ Gönülde yâr...
+ Câna can kattın...
+ Dürr-i şeh-vâr-ı...

 

 
« Yunus Emre Divanı