Gel kanâat kenzini...

Gel kanâat kenzini hâmil olup
“Fakru fahrî” remzini âmil olup
“Küntü kenz”in sırrına nâil olup
Âşık isen özge kârın olmasın
Yâr olup her vârı vârın olmasın

Aç isen de ağzın açma tok olup
Varlığın meydâna atma yok olup
Gördüğün her bir cihetten Hak olup
Âşık isen özge kârın olmasın
Yâr olup her vârı vârın olmasın

Zehr ise de ni’metine şâkir ol
Gece gündüz Hâlık’ına zâkir ol
Varlığı yokluğu bir tut hâzır ol
Âşık isen özge kârın olmasın
Yâr olup her vârı vârın olmasın

Sözlerin hep ma’nî-i âyât ola
Gözlerin manzûr-ı vech-i zât ola
Yüzlerin Hak-bîn Hak mir’ât ola
Âşık isen özge kârın olmasın
Yâr olup her vârı vârın olmasın

Hâtırın hoş tut Hulûsî sînene
Sokma ağyârın gamın âyînene
Kanda baksan dost görünüp dîdene
Âşık isen özge kârın olmasın
Yâr olup her vârı vârın olmasın

Osman Hulûsî Efendi (ks)

 
 
« Ehl-i Divan
« Niyazi Mısri Divanı
« S. Osman Hulusi Divanı
+ Mürşidi İhramcızade...
+ Âlemi sen kendinin...
+ Dosttan gayrı...

+

Gâhi çeker cefâyı...
+ Sana matlûb sensin...
+ Dört elinle sarılsan...
+ Çalkanır deryâ gibi...

+

Maksad o yârdır...
+ Derd-i hasret câna...
+ Saâdettir o yârın...
+ Gel ey dil-ber...
+ Ko dâr-ı fenâyı...
+ Ey gönül gel...
+ Her demde sürülmez...

+

Et mürüvvet...
+ Gel kanâat kenzini...
+ Üftâde isen gel...
+ Ey sevgili Allah'ım...

+

Mekteb-i ilm-i...
+ Gönülde yâr...
+ Câna can kattın...
+ Dürr-i şeh-vâr-ı...

 

 
« Yunus Emre Divanı