Et mürüvvet...

Et mürüvvet bir nazar kıl kalbimin vîrânına
Çünkü muhtâçdır senin gibi şehin ihsânına

Kimse bilmez âşıkın derd-i derûnundan hemân
Yârı vâkıfdır anın bîmâre-i pinhânına

Dosta bezl-i cân eder âşık olanlar dâimâ
Şem’-i rahşândır sebeb pervâne tek sûzânına

Dil veren dil-dâra sıdkla yapışır dâmânına
Terk-i nâm u şân edip girer anın erkânına

Âşık olan aşk oduyla yana yana kül olur
Soyunup her varını dalar o aşk ummânına

Kalb-i uşşâka eğer gelse misâfir dostları
Cân olur kurbân o ân içre hemân mihmânına

Rabbenâ eyle meded ihsân kıl lutfun ile
Bu Hulûsî’yi kavuştur sen n’olur cânânına

Osman Hulûsî Efendi (ks)

 
 
« Ehl-i Divan
« Niyazi Mısri Divanı
« S. Osman Hulusi Divanı
+ Mürşidi İhramcızade...
+ Âlemi sen kendinin...
+ Dosttan gayrı...

+

Gâhi çeker cefâyı...
+ Sana matlûb sensin...
+ Dört elinle sarılsan...
+ Çalkanır deryâ gibi...

+

Maksad o yârdır...
+ Derd-i hasret câna...
+ Saâdettir o yârın...
+ Gel ey dil-ber...
+ Ko dâr-ı fenâyı...
+ Ey gönül gel...
+ Her demde sürülmez...

+

Et mürüvvet...
+ Gel kanâat kenzini...
+ Üftâde isen gel...
+ Ey sevgili Allah'ım...

+

Mekteb-i ilm-i...
+ Gönülde yâr...
+ Câna can kattın...
+ Dürr-i şeh-vâr-ı...

 

 
« Yunus Emre Divanı