Ko dâr-ı fenâyı...

Ko dâr-ı fenâyı bunda râh-ı mülk-i bekâyı tut
O mülke varmağa dâmen-i ehl-i Hüdâ'yı tut

Elinde var iken fırsatı ganimet bil
Hebâ olmadan ömr tarîk-i Mustafâ'yı tut

Makbûl-i dergâh-ı Hakk olmağa istersen rızâ
Bir mürşid-i kâmilin elindeki asâyı tut

Var ehl-i Hakk'a hizmet et bî-taleb ü bî-garaz
"Seyyidü'l kavmi hâdimuhum" emr-i Habîb-i Kibriyâ'yı tut

"Elest" hitâbındaki "belâ"yı lâya sa'y etme
Ol hükmü unutma olan ahd ü vefâyı tut

Tevekkül-i tâm ol ihlas ile teslim olup yâra
Şükr-i bî-nihâye kıl Hakk'a hamd ü senâyı tut

Hulûsi işit amel eyle bu güft-i azîzânı
Ger tâlib-i Hakk isen bu pend-i bî-bahâyı tut

Osman Hulûsî Efendi (ks)

 
 
« Ehl-i Divan
« Niyazi Mısri Divanı
« S. Osman Hulusi Divanı
+ Mürşidi İhramcızade...
+ Âlemi sen kendinin...
+ Dosttan gayrı...

+

Gâhi çeker cefâyı...
+ Sana matlûb sensin...
+ Dört elinle sarılsan...
+ Çalkanır deryâ gibi...

+

Maksad o yârdır...
+ Derd-i hasret câna...
+ Saâdettir o yârın...
+ Gel ey dil-ber...
+ Ko dâr-ı fenâyı...
+ Ey gönül gel...
+ Her demde sürülmez...

+

Et mürüvvet...
+ Gel kanâat kenzini...
+ Üftâde isen gel...
+ Ey sevgili Allah'ım...

+

Mekteb-i ilm-i...
+ Gönülde yâr...
+ Câna can kattın...
+ Dürr-i şeh-vâr-ı...

 

 
« Yunus Emre Divanı