Saâdettir o yârın...

Saâdettir o yârın uğruna cânı nisâr etmek
Kabâhattir ona cân vermeyip de i'tizâr etmek

Yetirmez âşıkı maksûd-ı valsa gayrının hubbu
Kabâhattir yüzün yârın görüp gayra pazâr etmek

Gülün vasl-ı demin yâdıyla bülbül rûz u şeb inler
Anı hiç gördünüz mü gülden özge şeye zâr etmek

Yanan şem'a dönen pervâneye cân verme derlerse
Olur mu ona hîç dil bağlayan cânda karâr etmek

Eğer derlerse gel yârın yolunda terk-i cân eyle
Sana ey dil düşer mi gayrı meydâna güzer etmek

Hulûsî'ye murâd oldur ki yârın hâk-i pâyına
Düşüp toprak olup bu cism ü cânı hâk-sâr etmek

Osman Hulûsî Efendi (ks)

 
 
« Ehl-i Divan
« Niyazi Mısri Divanı
« S. Osman Hulusi Divanı
+ Mürşidi İhramcızade...
+ Âlemi sen kendinin...
+ Dosttan gayrı...

+

Gâhi çeker cefâyı...
+ Sana matlûb sensin...
+ Dört elinle sarılsan...
+ Çalkanır deryâ gibi...

+

Maksad o yârdır...
+ Derd-i hasret câna...
+ Saâdettir o yârın...
+ Gel ey dil-ber...
+ Ko dâr-ı fenâyı...
+ Ey gönül gel...
+ Her demde sürülmez...

+

Et mürüvvet...
+ Gel kanâat kenzini...
+ Üftâde isen gel...
+ Ey sevgili Allah'ım...

+

Mekteb-i ilm-i...
+ Gönülde yâr...
+ Câna can kattın...
+ Dürr-i şeh-vâr-ı...

 

 
« Yunus Emre Divanı