Çalkanır deryâ gibi...

Çalkanır deryâ gibi dil bil ki deryâ andadır
Öyle bir deryâdır ol kim dürr-i yektâ andadır

Mü'minin mi'râcıdır kalbî huzûr ile namaz
Kıl huzûr ile namazın sırr-ı esrâ andadır

Nokta-i vahdette cem' et cümleten efkârını
Dildedir ol nokta kim âyât-ı kübrâ andadır

Tâc-ı kerremnâ ile terkîm edilmiş şânını
Bir düşün ey bî-haber bil ki o ma'nâ andadır

Kudretin ızhâr eder sun'-ı ülü'l-ebsâr için
Çeşm-i îmân ile seyr et kim temâşâ andadır

Dâmen-i dilden tutup bir fark olunmaz cem'e er
Ey Hulûsî kâbe kavseyni ev ednâ andadır

Osman Hulûsî Efendi (ks)

 
 
« Ehl-i Divan
« Niyazi Mısri Divanı
« S. Osman Hulusi Divanı
+ Mürşidi İhramcızade...
+ Âlemi sen kendinin...
+ Dosttan gayrı...

+

Gâhi çeker cefâyı...
+ Sana matlûb sensin...
+ Dört elinle sarılsan...
+ Çalkanır deryâ gibi...

+

Maksad o yârdır...
+ Derd-i hasret câna...
+ Saâdettir o yârın...
+ Gel ey dil-ber...
+ Ko dâr-ı fenâyı...
+ Ey gönül gel...
+ Her demde sürülmez...

+

Et mürüvvet...
+ Gel kanâat kenzini...
+ Üftâde isen gel...
+ Ey sevgili Allah'ım...

+

Mekteb-i ilm-i...
+ Gönülde yâr...
+ Câna can kattın...
+ Dürr-i şeh-vâr-ı...

 

 
« Yunus Emre Divanı