Gâhi çeker cefâyı...

Gâhi çeker cefâyı gahi sürer safâyı
Gâhi düşüp firâka sûzân olur olur yâ

Gâhi izini izler gâhi visâlin özler
Gâhi o teşne gözler giryân olur olur yâ

Gâhi verip visâli gâhi açar cemâli
Gâhi hayâli dilde cevlân olur olur yâ

Nigâh edince hâle tâlib olur visâle
Gâhi bakıp cemâle hayran olur olur yâ

Uşşâkı gam çekip de âh eyledikçe yârı
Agâh olup bu hâle handân olur olur yâ

Ey dil ferâgat eyle terk eyleyip fenâyı
Fakr ile fahr edenler sultân olur olur yâ

Muhyî bu meyhânede kendin yitirmiş olsan
Bezm-i Ezel’de cânın mihmân olur olur yâ

Çek ey gönül cefâsın yârın vefasın umma
Bir gün o da bu hâle pişmân olur olur yâ

Ey dil vefâsız olma terk eyleyip de yârı
Yârın cefâsı bir gün ihsân olur olur yâ

Bir zerre lütf-ı Hak’la hurşîd olur cihâna
Bir katre yüz bin olup ummân olur olur yâ

Gülzâr-ı hüsne karşı bülbül eden de zârı
Ârzûsu vasl-ı gülken hicrân olur olur yâ

Bir gün atar da tîr-i müjgânı kasd-ı câna
Nâgâh Hulûsi cânın kurbân olur olur yâ

Osman Hulûsî Efendi (ks)

 
 
« Ehl-i Divan
« Niyazi Mısri Divanı
« S. Osman Hulusi Divanı
+ Mürşidi İhramcızade...
+ Âlemi sen kendinin...
+ Dosttan gayrı...

+

Gâhi çeker cefâyı...
+ Sana matlûb sensin...
+ Dört elinle sarılsan...
+ Çalkanır deryâ gibi...

+

Maksad o yârdır...
+ Derd-i hasret câna...
+ Saâdettir o yârın...
+ Gel ey dil-ber...
+ Ko dâr-ı fenâyı...
+ Ey gönül gel...
+ Her demde sürülmez...

+

Et mürüvvet...
+ Gel kanâat kenzini...
+ Üftâde isen gel...
+ Ey sevgili Allah'ım...

+

Mekteb-i ilm-i...
+ Gönülde yâr...
+ Câna can kattın...
+ Dürr-i şeh-vâr-ı...

 

 
« Yunus Emre Divanı