AŞERE-İ MÜBEŞŞERE

 

Müminlerin ulaşmak istediği hedeflerden biri de cennete girmektir. Çünkü Kur'ân, insanlara yarışırcasına cennete koşmalarını emretmektedir. "Rabbiniz tarafından bir mağfirete, genişliği göklerle yer kadar olan ve müttakiler için hazırlanmış olan bir cennete doğru yarışırcasına koşuşun." (Al-i İmran, 3/133)

Kimin cennetlik olduğu ahirette belli olacaktır. Fakat Allah sahabeye daha bu dünyada iken cenneti vaad etmiştir.

"Sizden fetihten önce infak eden ve savaşan kimse ile fetihten sonra infak edip savaşan elbette bir olmaz. İşte onlar, bundan sonra infak edip savaşanlardan derece bakımından daha yüksektirler. Bununla beraber Allah herbirine cennet vaadeder. Allah yaptığınız herşeyden haberdardır." (Hadid, 57/10)

Bu âyettte açıkça görüldüğü gibi Allah sahabenin hepsine cenneti vaad etmektedir. Pek çok güzel haslete sahip sahabe-i kiram genel olarak cennetle müjdelendiği gibi dünya hayatında iken fert fert kendilerine cennet vaad edilenler de vardır. el-Aşeretü'l-mübeşşere (müjdelenlen on) terkibi ile bu müjdeyi Rasûlullah'tan dünyada iken alan sahabiler anlaşılır. Aşere-i mübeşşere tabirinin yanı sıra aynı manaya gelen el-mübeşşirun bi'l-cenne terkibi de kullanılmıştır.

Bunlar: Ebû Bekir (634), Ömer (643), Osman (655), Ali (660), Talha (656), Zübeyr (656), Avf oğlu Abdurrahman (652), Sa'd (674), Zeyd oğlu Said (671), Ebû Ubeyde (639) (ra) hazretleridir. Bu sahabilerin isimleri hadiste zikredilmiş ve bu şekilde sabit olmuştur. Genel olarak sahabenin, özel olarak da ashabı kiramdan bu kişilerin değerlendirilmesi yapıldığında bu durumun genel İslam prensipleri açısıdan gayet tabii olduğu görülecektir.

Aşere-i mübeşşerenin bazı ortak özellikleri vardır:

• Hepsi İslam'ın ilk yıllarında Müslüman olmuşlardır.
• Peygamber'e ve İslam davasına büyük hizmetlerde bulunmuşlardır.
• Hicret etmişlerdir.
• Bedir gazvesine katılmışlardır.
• Hudeybiye de Rasûlullah'a beyat etmişlerdir.
• Hadis kaynaklarında fazileleri ile alakalı pek çok rivayet vardır.
• Müsned türündeki hadis kaynakları bu sahabilerin rivayetleri ile başlar.

 

 

Elif Eryarsoy Aydın (sonpeygamber.info)

Prof. Dr. Abdullah Aydınlı - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan

 
 
« Allah (cc)
« Peygamber (as)
« Aşere-i Mübeşşere (ra)
+ Ebû Bekr (ra)
+ Ömer bin Hattab (ra)
+ Osman bin Affân (ra)
+ Ali bin Ebû Talib (ra)
+ Abdurrahman ibn Avf (ra)
+ Ebû Ubeyde bin Cerrah (ra)
+ Sa'd bin Ebû Vakkas (ra)
+ Saîd bin Zeyd (ra)
+ Talhâ Bin Ubeydullah (ra)
+ Zübeyr bin Avvam (ra)
   
« Fırka-i Naciye (ks)